İttifak Holding Konyaspor - Resmi İnternet Sitesi

Özellikle, dava konusu uyuşmazlıkta kendi mahkemelerinin münhasır yetkili olduğunu veya kendi hukuk sistemlerine göre 25 Anlaşmaya Haziran 2009 itibariyle Türkiye Cumhuriyeti dışında 59 devlet taraftır. Kişiye ya da eşyaya verilen zararlar söz konusu olduğunda mahkemeler yakınlık şartının varlığını daha kolay kabul etme eğilimi içinde olup, bir yakınlık ilişkisinin bulunmasını, özen yükümünün varlığı için yeterli görmektedirler. Özellikle son zamanlarda gerçekleştirilen yeni moda kına organizasyonları için açık ve kapalı mekan alternatiflerinin bir arada olması oldukça önemlidir. Türkiye’de oturan kişilere yapılacak tebligat açısından dahi bu eleştirilerin var olduğu düşünüldüğünde, Türkiye’deki bir mahkemeden yurt dışında oturan kişilere yapılacak tebligat işlemleri açısından hem süre hem de usule aykırılık gerekçesiyle yapılan bu eleştirilerin çok daha yoğun olması doğal karşılanabilir. YILMAZ-ÇAĞLAR, s. 749, dipnot 4. 34 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/1 Özdemir Kocasakal II- TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE YURT DIŞINA TEBLİGAT A- İkili Anlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu ikili adli yardımlaşma anlaşmalarında genellikle tebligat ile ilgili hükümlere de yer verilmiştir16. 2), adli yardım taleplerinin âkit devletlerin belirleyeceği merkezi makamlar (Adalet bakanlıkları) aracılığıyla yerine getirileceğini belirtmiştir (m.2). 18/f.1) ilişkin talepler adli yardımlaşma kapsamında değerlendirilmekte (m.12/f.1) ve bu taleplerin, âkit devletlerin yetkili merkezi makam olarak belirledikleri Adalet Bakanlıkları aracılığı ile yapılacağı belirtilmektedir (m.2). Bunlardan ilki, sadece tebligatı değil, teminat, istinabe gibi usul hukukuna ilişkin başka konuları da düzenleyen Hukuk Usulüne Dair La Haye Anlaşması, diğeri ise sadece tebligat konusunu düzenleyen Hukuki veya Ticari Konularda Adli ve Gayrı Adli Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair La Haye Anlaşması’ dır.

galatasaray coin Ancak, maddede yer alan, “Bunun için anlaşma veya o memleket kanunları müsait ise” ibarelerinin varlığı, Türkiye’den gönderilen evrakın yabancı bir ülkede tebliğ edilebilmesi için, o ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında buna ilişkin bir anlaşmanın veya o ülkenin mevzuatında, yabancı bir ülkeden gelen evrakın tebliğine imkân tanıyan hükümlerin bulunması gerektiğini göstermektedir5. 7) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, yürütülmekte olan ve içerik açısından uygun görülen bir tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerinin yerine getirilmesi kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir. Kendisine tebligat yapılacak olan Türk vatandaşının, davete uymaması veya bulunduğu yerin uzaklığı gerekçesiyle davetine gerek görülmemesi gibi sebeplerle tebligatın yapılması mümkün olmazsa, evrak iade edilmeyerek Tüzük m. Nitekim Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün dosyada mevcut 13.1.1988 Tarih ve 02051 Sayılı yazılarında da açıkça belirtildiği gibi, yurt dışında bulunan Türk vatandaşının temsilciliğimize zorla getirilmesi ve kendisine tebligat yapma imkânı bulunmamaktadır. C- Muhatabın Yurt Dışında Resmi Görevle Bulunan Memur veya Asker Olması Halinde Tebligat Kanunu m. Beşiktaş ile 1992 yılında İnönü Stadı'nda bir maç yaptıklarını ve 0-0 berabere kaldıklarını anlatan Keskin, şunları kaydetti: “Mart ayındaki bu maçtan sonra takımın sembolünün durağan yerine hareketli olması gerektiğini düşündüm.

Korkmaz, "Maç içinde Fatih hoca ile konuşmam kadar normal bir şey yok. Bir teknik direktör diğeriyle konuşuyor. Benimle Fatih hoca arasında bir tartışma olmadı" dedi. Yabancı Ülkelerde Bulunan Kişilere Tebligat 35 İkili anlaşmalarda, tebligat evrakının kaç nüsha, hangi dilde düzenleneceği ve tebligat için ne kadar gider yatırılması gerektiği de belirtilmektedir. Evimize yakın olduğu için beni Fenerbahçe kulübüne götürmek istedi. Tüzel kişilerin muhatap olduğu uyuşmazlıklarda, öncelikle çözümlenmesi gereken sorun, tüzel kişi adına tebliğ evrakını alma yetkisinin kime ait olduğudur. Bu amaç, maddenin gerekçesinde, “ Yeni getirilen düzenlemeyle, tebliğ evrakını almayan veya siyasi temsilciliğe gelmesine rağmen almaktan kaçınan kötüniyetli kişiye tebligatın yapılmış sayılması imkânı getirilmiştir. Bunlar: 1- Diplomatik veya konsolosluk ajanlarının 8.maddeye uygun olarak sadece kendi vatandaşlarına tebligat yapabilecekleri, 2- Anlaşmanın 10.maddesinde sayılan yöntemlerin kullanılmasına izin verilmediği, 3- Madde 15/f.1 hükmüne rağmen, aynı maddenin 2.fıkrasında öngörülen koşullar gerçekleştiğinde hâkimlerin karar verebilecekleri, 4- Madde 16/f.3 hükmüne uygun olarak, m. Ancak, bu yöntemlerin kullanılabilmesi için, âkit devletlerin kendi aralarında anlaşma yapmaları veya ülkesinde tebligat yapılacak olan devletin buna itiraz etmemesi gerekmektedir (m.6). Anlaşmanın uygulanabilmesi için muhatabın, âkit bir devletin vatandaşı olması şartı aranmamakta; onun, âkit bir devletin ülkesinde bulunuyor olması yeterli sayılmaktadır. Diğer yandan, bu koşullar gerçekleştiği takdirde, tebligatın yapılması için kendisinden talepte bulunulan âkit bir devlet bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyen Gedson Fernandes için şartları zorlasa da Benfica'nın 15 milyon Euro'dan aşağı bir bonservis ile oyuncuyu satmayacağı belirtildi. Alışık olmadığımız bir şekilde. Yabancı Ülkelerde Bulunan Kişilere Tebligat 33 nın önüne geçilmesi ve tebligatın daha etkili bir şekilde yapılmasının sağlanmasıdır. ‹HEB 60. Y›ldönümünde Türkiye’nin ‹nsan Haklar› Sorunlar› 27 Yabancı Ülkelerde Bulunan Kişilere Tebligat Doç.Dr. 178. Yabancı Ülkelerde Bulunan Kişilere Tebligat 31 Yürürlükten kaldırılan Tebligat Kanunu m. 72. Yabancı Ülkelerde Bulunan Kişilere Tebligat 37 1- Doğrudan posta yoluyla tebligat, 2- Evrakın gönderileceği ülkenin noterleri veya yetkili memurları aracılığıyla tebligatın gerçekleştirilmesi, 3- Talep eden devletin diplomasi memurları veya konsolosları aracılığıyla tebligat yaptırılması. Anlaşmanın Uygulama Alanı Anlaşma, sadece tebliğ evrakının, gönderen devletin ve tebligatın yapılacağı devletin yetkili makamları arasında nasıl iletileceğini düzenlemekte, onun dışında, bizatihi tebligatın nasıl yapılacağına dair maddi hükümler içermemektedir26. Bu imkânı kullanan devletlere yapılacak tebliğ talepleri, talepte bulunan makamın bağlı olduğu devletin Dışişleri Bakanlığı ve talepte bulunulan devlet nezdindeki elçiliği aracılığı ile o devletin Dışişleri Bakanlığına iletilecek21; bakanlık, talebi o ülkenin tebligat konusunda yetkili makamına ulaştıracaktır. 36 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/1 Özdemir Kocasakal Anlaşmanın ilk maddesinde, tebligatın yapılması konusunda izlenecek asıl yöntem açıklanmıştır.

Diğer Yazılar